Eastern Syriac :ܐܲܚܸܒ݂
Western Syriac :ܐܰܚܶܒ݂
Root :ܚܒܒ
Eastern phonetic :' a ḥiw
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to love , to like ;
French :aimer , aimer bien , adorer ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܚܒܒ, ܒܲܪܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ, ܚܲܒܸܒ݂, ܡܘܼܚܸܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܵܐ, ܡܘܼܚܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܚܸܒ, ܡܘܼܚܸܒܵܐ, ܚܲܒܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ

See also : ܪܵܚܸܡ, ܪܵܚܡܘܼܬ݂ܵܐ