Eastern Syriac :ܡܘܼܚܒܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܚܒܳܐ
Root :ܚܒܒ
Eastern phonetic :' mu:ḥ ba:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English := ܡܘܼܚܸܒܵܐ : beloved , dearest , loved ; Rhétoré ; ܡܘܼܚܵܒܵܐ݇ܝܘܸܢ : I am loved masculine ; Rhétoré ; ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܡܘܼܚܵܒܵܐ : I was loved masculine ;
French := ܡܘܼܚܸܒܵܐ : bienaimé , adoré ; Rhétoré ; ܡܘܼܚܵܒܵܐ݇ܝܘܸܢ : je suis aimé ; Rhétoré ; ܦܝܼܫ ܠܝܼ ܡܘܼܚܵܒܵܐ : je fus aimé ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܚܒܒ, ܒܲܪܚܘܼܒܵܐ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ, ܚܲܒܸܒ݂, ܐܲܚܸܒ݂, ܡܘܼܚܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܚܸܒ, ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ