Eastern Syriac :ܡܲܠܟܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܰܠܟܬ݂ܳܐ
Root :ܡܠܚ
Eastern phonetic :' mal ktha:
Category :noun
[Government]
English :a queen also in chess , an empress , a female ruler / a sovereign ; see also ܟܵܘܟܲܒ݂ܬܵܐ : ܡܲܠܟܲܬ ܫܡܲܝܐ : the queen of the sky / Venus / the Evening Star / the Morning Star / the Shepherd's Star ;
French :une reine aussi au jeu d'échecs , une impératrice , une souveraine ; voir aussi ܟܵܘܟܲܒ݂ܬܵܐ : ܡܲܠܟܲܬ ܫܡܲܝܐ : la reine du ciel / Vénus / l'étoile du berger ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܟ, ܡܵܠܘܿܟܵܐ, ܡܸܠܟܵܐ, ܡܵܠܘܿܟܘܼܬܵܐ, ܡܠܚ, ܡܲܠܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܠܟܵܝܵܐ, ܡܲܠܟܝܼܙܕܸܩ, ܡܲܠܟܵܐ, ܡܲܠܟܬ݂ܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܠܸܟܬܵܐ

See also : ܒܢܵܬܹ̈ܐ, ܦܲܪܙܝܼܢ, ܡܵܘܗܲܒ݂ܬ݂ܵܐ

also ܡܲܠܸܟܬ݂ܵܐ / ܡܵܠܸܟܬ݂ܵܐ

aussi ܡܲܠܸܟܬ݂ܵܐ / ܡܵܠܸܟܬ݂ܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun