Eastern Syriac :ܡܠܲܣܠܸܣ
Western Syriac :ܡܠܰܣܠܶܣ
Root :ܠܥܣ
Eastern phonetic :(m) ' las lis
Category :verb
[Feeding]
English :1) to chew , to masticate ; 2) to gnaw , to nibble ; 3) NENA : to gnash the teeth , see ܡܚܲܪܚܸܟܵ ;
French :1) mâcher , mastiquer ; 2) ronger , grignoter ; 3) NENA : grincer des dents , voir ܡܚܲܪܚܸܟܵ ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܠܥܣ, ܠܲܥܣܠܘܼܣܹܐ, ܠܵܥܣܵܐ, ܠܵܥܸܣ, ܠܵܥܘܘܿܣܵܐ, ܡܒܲܠܥܸܣ

Variants : ܡܠܲܨܠܸܨ

See also : ܚܲܪܚܘܼܟ̰ܹܐ, ܡܚܲܟ̰ܚܸܟܵ, ܡܚܲܪܚܸܟܵ