Eastern Syriac :ܡܲܢܸܚܬܵܢܹܐ
Western Syriac :ܡܰܢܶܚܬܳܢܶܐ
Root :ܢܚܬ
Eastern phonetic :ma niḥ ' ta: né
Category :adverb
[Human → Body]
English :head downwards , head first (?) / headlong (?) , upside down (?) ;
French :tête en bas , cul par dessus tête (?) , tête la première (?) , à l'envers (?) ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܢܚܬ, ܡܲܚܬܵܐ, ܡܲܚܬܵܢܵܐ, ܢܵܚܘܿܬܵܐ, ܢܵܚܸܬ , ܡܢܲܚܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܢܲܚܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܚܬܘܼܬܵܐ, ܡܲܢܸܚܬܵܢܵܐ