Eastern Syriac :ܩܠܣ
Western Syriac :ܩܠܣ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to praise ;
French :louer / dire des louanges / louanger , féliciter , faire l'éloge ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :qls  קלס «praise» «louanger »

Derived words : ܡܩܲܠܣܵܐ, ܡܩܲܠܣܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܩܲܠܣܵܢܵܐ, ܩܲܠܘܼܣܹܐ, ܩܲܠܸܣ, ܩܸܠܣܵܐ