Eastern Syriac :ܩܢܐ
Western Syriac :ܩܢܐ
Category :root
[Trade]
English :to get , to gain / to acquire / to buy (?) / to purchase (?) , to obtain , to possess ;
French :obtenir , acquérir / acheter (?) , posséder , avoir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :qnaʾ  קנא «possession» «possession»

Cf. ܩܢܐ, ܩܵܢܘܿܝܵܐ, ܩܢܵܝܵܐ, ܩܲܢܵܝܵܐ, ܩܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܸܢܝܵܢܵܐ, ܩܢܵܝܬܵܐ, ܩܢܵܢܵܐ, ܩܢܵܐ, ܩܵܢܹܐ

Derived words : ܒܹܝܬ ܩܹܢܝܵܢܵܐ, ܡܲܩܢܹܐ, ܡܩܲܢܐܵܐ, ܡܲܩܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܵܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܵܐ ܕܦܝܵܣܵܐ, ܡܲܩܢܝܵܢܘܼܬ ܦܝܵܣܵܐ, ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܵܐ, ܩܵܘܢܵܐ, ܩܘܼܢܵܐܵܐ, ܩܲܝܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܵܢܹܐ, ܩܢܵܐ, ܩܸܢܐܬܵܐ, ܩܵܢܘܿܝܵܐ, ܩܲܢܵܝܵܐ, ܩܲܢܝܵܐ, ܩܸܢܝܵܐ, ܩܢܵܝܵܐ, ܩܲܢܝܵܐ ܕܐܲܒ݂ܵܪܵܐ, ܩܲܢܝܵܐ ܕܨܲܝܵܪܵܐ, ܩܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܸܢܝܵܢܵܐ, ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܹ̈ܐ, ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܡܫܲܟܢܵܐ, ܩܢܵܝܬܵܐ, ܩܢܵܝܬܝܘܼܠܦܵܢܵܐ, ܩܢܵܢܵܐ, ܩܸܢܬܵܐ