Eastern Syriac :ܓܲܫܘܼܩܹܐ
Western Syriac :ܓܰܫܽܘܩܶܐ
Root :ܓܫܩ
Eastern phonetic :ga: ' šu: qi:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) to look , to stare , to gaze , to behold ; ܓܲܫܘܼܩܹܐ ܡܫܲܕܠܵܢܵܐܝܼܬ : to give a black look / to glower / to scowl ; ܓܲܫܸܩ ܡܸܢ ܕܘܼܟܬܵܐ ܛܫܝܼܬܵܐ : to look from a hidden place , to peep / to peek , to spy ; 2) transitive ; see also ܪܵܡܹܐ : to take a look / to have a look , to scan / to glance from point to point often hastily or casually or in search of a particular item ; ܓܲܫܸܩ ܥܵܒ݂ܘܿܪܵܐܝܼܬ : to have a brief / casual look ; 3) transitive ; see also ܥܲܝܸܢ / ܕܵܓܹܠ / ܚܵܙܹܐ / ܓܲܫܸܩ : to see , to perceive by the eye , to catch sight of , to have a visual contact with , to make out , to observe ;
French :1) regarder , poser ses yeux , regarder fixement , fixer du regard , scruter , contempler ; ܓܲܫܘܼܩܹܐ ܡܫܲܕܠܵܢܵܐܝܼܬ : jeter un regard mauvais , lancer un regard noir ; ܓܲܫܸܩ ܡܸܢ ܕܘܼܟܬܵܐ ܛܫܝܼܬܵܐ : regarder depuis un endroit caché , épier , jeter un coup d'œil indiscret ; 2) transitif ; voir aussi ܪܵܡܹܐ : jeter un coup d'œil , parcourir des yeux / balayer du regard ; ܓܲܫܸܩ ܥܵܒ݂ܘܿܪܵܐܝܼܬ : jeter un coup d'œil rapide , jeter un bref coup d'œil ; 3) transitif ; voir aussi ܥܲܝܸܢ / ܕܵܓܹܠ / ܚܵܙܹܐ / ܓܲܫܸܩ : voir , percevoir avec les yeux , apercevoir , jeter un coup d'œil à / regarder , avoir un contact visuel avec / distinguer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܫܩ, ܓܵܫܹܩ, ܓܲܫܸܩ, ܓܲܫܲܩܬܵܐ

See also : ܨܵܕܵܐ, ܒܠܵܩܵܐ ܥܲܝܢܹܐ, ܕܘܵܩܵܐ, ܚܝܵܪܵܐ, ܚܵܪܵܐ, ܥܲܝܢܵܐ ܬܝܵܟܵܐ, ܦܵܟܘܿܪܹܐ, ܦܵܪܘܿܓܐ, ܨܲܛܠܘܼܛܹܐ, ܪܗܵܐ, ܚܵܐܪܵܐ, ܚܘܪ, ܣܥܵܪܵܐ, ܬܐܵܟܵܐ, ܪܗܵܝܵܐ, ܨܵܕܵܐ, ܕܘܵܩܵܐ, ܚܝܵܪܵܐ, ܚܵܪܵܐ, ܦܵܟܘܿܪܹܐ, ܦܵܪܘܿܓ̰ܹܐ, ܬܝܵܟܵܐ ܥܲܝܢܹ̈ܐ, ܨܕܕ, ܙܵܠܸܩ, ܪܵܗܹܐ, ܚܵܐܸܪ, ܚܝܵܪܵܐ, ܦܲܟܸܪ, ܦܲܟܘܼܪܹܐ, ܨܕܵܕܵܐ, ܨܵܕܹܕ, ܚܵܙܹܐ, ܚܙܵܝܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun