Eastern Syriac :ܪܸܫܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܪܶܫܒ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :riš ' wa: na:
Category :noun
[Transport → Surface]
English :a mule-saddle ;
French :une selle de mulet , un bât ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܡܪܲܫܒ݂ܸܢ, ܪܘܼܫܒܵܢܵܐ, ܪܲܫܒܸܢ, ܪܲܫܒ݂ܘܼܢܹܐ

See also : ܐܘܼܟܵܦܵܐ, ܣܲܪܓܵܐ, ܚܲܪܓܵܐ

Source : Maclean