Eastern Syriac :ܡܫܝܼܚܵܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܫܺܝܚܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܡܫܚ
Eastern phonetic :mši: ḥa: ' nu: tha:
Category :noun
[Religion]
English :anointing , unction ;
French :l'onction / l'action d'oindre , l'onction rituelle ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܫܚ, ܡܵܫܹܚ, ܡܸܫܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܵܚܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܐ

See also : ܫܝܵܥܵܐ