Eastern Syriac :ܡܫܵܡܸܗ
Western Syriac :ܡܫܳܡܶܗ
Eastern phonetic :(m) ' ša: mi:
Category :verb
[Human → Speech]
English :Hebrews : 5, 10 : 1) to name / to declare / to appoint / to dub as ; 2) to term (?) , to designate (?) , to nominate (?) , to label (?) / to brand (?) / to call (?) ;
French :Hébreux : 5, 10 : 1) nommer , déclarer / appeler / désigner / qualifier de ; 2) étiqueter (?) / appeler (?)
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܘܼܡܵܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܘܼܬܵܐ, ܫܡܵܐ, ܡܫܘܼܡܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܵܐ