Eastern Syriac :ܫܵܩܸܠ
Western Syriac :ܫܳܩܶܠ
Root :ܫܩܠ
Eastern phonetic :' ša: qil
Category :verb
English :1) to take , to carry , to take away / to tap / figurative sense : to borrow , to take off , to cut off , to receive , to wear , to bear , to opt for , voice : to record ; JAAS - ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܵܐ ܘܝܵܘܢܵܝܵܐ ܗܘܼܝܸܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܣܪܵܢܵܐ ܕܡܸܢܸܗ ܫܩܝܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵ̈ܝܹܐ : the Latin and Greek languages have been an abundant / unlimited literally "not lacking" source of words from which (past ) Assyrian teachers have borrowed / tapped ; Rhétoré ; ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܪܵܢܵܢܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܫܩܝܠܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢܘܿܟ݂ : if you had not been conceited you would received your reward , had you not been conceited you would have received your reward ; ܠܵܐ ܫܵܩܠܹܢܗ ܐܸܠܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܘܿܟ݂ : I will not take it except / but from your hand ; Rhétoré ; ܐ݇ܬ݂ܹܐܠܲܝ ܓܲܢܵ̈ܒ݂ܹܐ ܫܩܝܼܠܸܢܲܝ ܘܢܘܼܒܠܸܢܲܝ ܠܐܵܠܩܘܿܫ ܘܡܘܼܫܬܸܢܲܝ ܣܵܡܵܐ : thieves came, they took me, brought me to Al Qosh and made me drink poison ; the past participle ܫܩܝܼܠܵܐ is used actively : = "carrying" (...) ; ܫܩܘܿܠ ܠܹܗ : take him / it ; Rhétoré ; ܘܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܛܘܿܠ ܕܝܼܝܹܗ : he took it upon himself to avenge him , he took on the task of avenging him ; Rhétoré ; ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܸܫܩܝܼܠ ܠܲܝ ܐܵܕ݂ܝܼ ܟ݂ܲܒܪܵܐ : at the time when they heard those news / when they got those news ; ܡܸܬܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܐ ܚܵܕ݇ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܝܠܵܗ ܕܢܲܓܝܼܪܘܼܬ ܚܲܝܸܐ ܓܵܘ ܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܟܠ ܐܘܼܡܬܵܐ ܚܲܝܬܵܐ, ܕܗܿܝ ܫܵܒܿܩܵܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܐܵܣܩܵܐ ܘ ܫܵܩܠܵܐ ܠܩܲܠܘܼܠܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܲܫܩܠܸ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐܵ. : Evolution, at all levels of history, is the natural trend of every long living nation, wherein it abandons the difficult and adopts / opts for the easy option ; ܠܲܝܠܹܐ ܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܟܸܐ ܡܵܨܹܐ ܐܵܘܸܪ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܘܵܬܵܢ ܘ ܝܵܠ ܙܥܘܿܪܵܢ ܫܵܩܸܠܘܼܢ : night and day he can enter our homes and take our children ; ܫܵܩܹܠ ܩܵܠܵܐ : to record a voice / a sound ; ܫܵܩܹܠ ܬܘܼܥܠܵܐ : to take vengeance / to use reprisals , to take revenge ; 2) tradesman : to charge , to ask for a price ; 3) with ܡܸܢ : to force someone to pay , to extort / to extract / to screw money from someone ; 4) sometimes with ܒܲܟ݂ܬܵܐ : to marry , to take as a wife ; 5) arithmetic : to subtract ; Al Qosh : ܫܵܩܸܠ ܐܸܦܬܸܚܵܪ : to boast , to brag ; ܫܵܩܸܠ ܓܵܢܵܐ ܕ : to annoy greatly , to aggravate , to irk , to irritate , to exasperate / to piss off ; ܫܵܩܸܠ ܓܵܢܹܗ : to take oneself off , to to depart / to hit the road ; ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ : to take courage ; ܫܵܩܸܠ ܕܲܡܚܘܿܫܘܼܬ݂ܵܐ : to take leave ; ܫܵܩܸܠ ܪܹܝܚܵܐ ܕ : to smell , figurative sense ? : to smell / to sense (?) ; ܫܵܩܸܠ ܓ݂ܵܠܸܒܘܼܬ݂ܵܐ ܥܲܠ : to conquer ; ܫܩܘܿܠ ܠܹܗ : take him ! , I don't want to see him again / away with him ! , finish him off ! / let him die ! ; 6) Rhétoré ; passive preterit, see also ܦܩܝܼܕܸܢܹܗ ; ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܐܸܠܘܿܟ݂ : he took it for thee (masculine) / you ; ܫܩܝܼܠܵܐ ܠܲܢ ܬܵܠܘܿܟ : we took it for thee (masculine) / you ; ܫܩܝܼܠܝܼ ܠܘܿܟ݂ ܠܵܠܲܢ : thou / you took them for us ;
French :1) prendre , emporter , porter , transporter , enlever , retirer / puiser / emprunter , emmener , recevoir , couper / sectionner / isoler / séparer , opter pour / choisir , voix ... : enregistrer ; JAAS - ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܠܵܬܝܼܢܵܝܵܐ ܘܝܵܘܢܵܝܵܐ ܗܘܼܝܸܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܣܪܵܢܵܐ ܕܡܸܢܸܗ ܫܩܝܼܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪܵ̈ܝܹܐ : les langues latine et grecque ont été une source abondante littéralement "qui ne faisait pas défaut" de mots dans laquelle les enseignants assyriens (dans le passé ) ont puisé / emprunté ; Rhétoré ; ܐܸܢ ܠܵܐ ܗܵܘܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܪܵܢܵܢܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܫܩܝܠܵܐ ܦܸܪܥܘܿܢܘܿܟ݂ : si tu n'étais pas orgueilleux tu aurais reçu ta récompense ; ܠܵܐ ܫܵܩܠܹܢܗ ܐܸܠܵܐ ܒܐܝܼܕ݂ܘܿܟ݂ : je ne le prendrai pas excepté de ta main ; Rhétoré ; ܐ݇ܬ݂ܹܐܠܲܝ ܓܲܢܵ̈ܒ݂ܹܐ ܫܩܝܼܠܸܢܲܝ ܘܢܘܼܒܠܸܢܲܝ ܠܐܵܠܩܘܿܫ ܘܡܘܼܫܬܸܢܲܝ ܣܵܡܵܐ : des voleurs sont venus, ils m'ont pris, m'ont emmené à Al Qosh et m'ont fait boire du poison ; le participe passé ܫܩܝܼܠܵܐ est utilisé de manière active : = "transportant" (...) ; ܫܩܘܿܠ ܠܹܗ : prends-le ; Rhétoré ; ܘܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܛܘܿܠ ܕܝܼܝܹܗ : il prit sur lui de le venger , il décida de le venger , il prit la résolution de le venger / il assuma la tâche de le venger ; Rhétoré ; ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܸܫܩܝܼܠ ܠܲܝ ܐܵܕ݂ܝܼ ܟ݂ܲܒܪܵܐ : au moment où ils apprirent / reçurent cette nouvelle ; ܡܸܬܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܐ ܚܵܕ݇ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܝܠܵܗ ܕܢܲܓܝܼܪܘܼܬ ܚܲܝܸܐ ܓܵܘ ܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܟܠ ܐܘܼܡܬܵܐ ܚܲܝܬܵܐ, ܕܗܿܝ ܫܵܒܿܩܵܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܐܵܣܩܵܐ ܘ ܫܵܩܠܵܐ ܠܩܲܠܘܼܠܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܲܫܩܠܸ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐܵ. : l'évolution, à toutes les étapes de l'Histoire, est la tendance naturelle de toute nation ancienne encore vivante, par laquelle elle abandonne la difficulté pour prendre / opter pour / choisir la facilité ; ܠܲܝܠܹܐ ܘ ܝܵܘܡܵܐ، ܟܸܐ ܡܵܨܹܐ ܐܵܘܸܪ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܘܵܬܵܢ ܘ ܝܵܠ ܙܥܘܿܪܵܢ ܫܵܩܸܠܘܼܢ : de nuit comme de jour il peut entrer dans nos maisons et enlever nos enfants ; ܫܵܩܹܠ ܩܵܠܵܐ : enregistrer une voix/ un son ; ܫܵܩܹܠ ܬܘܼܥܠܵܐ : tirer vengeance / se venger , prendre sa revanche ; 2) commerçant : faire payer / compter / demander comme prix / prendre ; 3) avec ܡܸܢ : forcer quelqu'un à payer , extorquer ; 4) parfois avec ܒܲܟ݂ܬܵܐ : épouser / prendre pour femme , se marier avec ; 5) arithmétique : soustraire , enlever ; Al Qosh : ܫܵܩܸܠ ܐܸܦܬܸܚܵܪ : se vanter / faire le malin , fanfaronner ; ܫܵܩܸܠ ܓܵܢܵܐ ܕ : agacer profondément , exaspérer , irriter au plus haut point / chier dans les bottes ; ܫܵܩܸܠ ܓܵܢܹܗ : prendre la route , s'en aller , partir , prendre ses cliques et ses claques ; ܫܵܩܸܠ ܠܸܒܵܐ : prendre courage ; ܫܵܩܸܠ ܕܲܡܚܘܿܫܘܼܬ݂ܵܐ : prendre congé ; ܫܵܩܸܠ ܪܹܝܚܵܐ ܕ : sentir , flairer , sens figuré ? : subodorer (?) / flairer (?) / pressentir (?) ; ܫܵܩܸܠ ܓ݂ܵܠܸܒܘܼܬ݂ܵܐ ܥܲܠ : conquérir / subjuguer / asservir ; ܫܩܘܿܠ ܠܹܗ : emmenez-le ! , je ne veux plus le voir , finis-en avec lui ! / qu'il meure ! ; 6) Rhétoré ; prétérit passif, voir aussi ܦܩܝܼܕܸܢܹܗ ; ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܐܸܠܘܿܟ݂ : il le prit pour toi ; ܫܩܝܼܠܵܐ ܠܲܢ ܬܵܠܘܿܟ : nous la prîmes pour toi ; ܫܩܝܼܠܝܼ ܠܘܿܟ݂ ܠܵܠܲܢ : tu les a pris pour nous ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܫܩܠ, ܫܸܩܠܵܐ, ܫܲܩܠܵܢܵܐ, ܫܩܵܠܬܵܐ, ܡܲܫܩܸܠ, ܫܩܵܠܵܐ, ܡܲܫܩܠܵܐ, ܫܩܘܿܠܬܵܐ, ܫܵܩܘܿܠܵܐ, ܫܩܝܼܠܵܐ, ܡܸܫܬܲܩܠܵܢܵܐ

See also : ܬܵܠܘܿܟ݂

Source : Maclean, Tobia Gewargis