Eastern Syriac :ܒܐܝܹܢܵܐ
Western Syriac :ܒܐܝܶܢܳܐ
Eastern phonetic :' bi: na:
Category :interjection
[Human → Speech]
English :yes ;
French :oui ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܢ

Variants : ܒܹܐܝܢ

See also : ܗܹܐ, ܐܲܠܵܗܵܐ, ܒܵܠܝܼ, ܬܲܡܵܐܡ, ܐܹܝܢ, ܗܹܐ, ܝܹܐ

Akkadian: annu / kīna / kēna

akkadien: annu / kīna / kēna

Source : Yoab Benjamin