Eastern Syriac :ܥܨܵܪܵܐ ܕܚܸܛܹ̈ܐ
Western Syriac :ܥܨܳܪܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' ṣa: ra:d ' ḥi ṭi:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :starch ;
French :l'amidon ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܨܵܪܵܐ, ܚܸ̈ܛܸܐ

See also : ܢܹܫܲܣܬܵܐ, ܐܲܡܘܼܢ, ܢܸܫܵܐ