Eastern Syriac :ܣܸܥܪܸܬܵܐ
Western Syriac :ܣܶܥܪܶܬܳܐ
Root :ܣܥܪ
Eastern phonetic :si: ' ri ta:
Category :noun
English :conduct , behaviour ;
French :la conduite , le comportement , l'attitude ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܣܥܪ, ܡܸܣܬܲܥܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܵܥܘܿܪܵܝܵܐ, ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ, ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ, ܣܵܥܘܿܪܵܐܝܼܬ, ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܣܵܥܸܪ, ܣܥܵܪܵܐ, ܣܵܥܸܪ

See also : ܫܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܗܠܲܟ݂ܬܵܐ, ܗܘܼܦܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܪܕܝܼܬ݂ܵܐ

Source : Maclean