Eastern Syriac :ܩܵܕ݂ܸܡ
Western Syriac :ܩܳܕ݂ܶܡ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :' qa: dhim
Category :verb
English :1) with direct object : to go in front , to walk ahead , to go before / to be followed by , to precede , to get ahead of ; 2) to come on a person unawares , to come across (?) / to bump into (?) ; 3) to seek early , see ܡܩܵܕܸܡ ;
French :1) suivi de complément d'objet : marcher devant , précéder , être avant / être suivi par , arriver avant ; 2) venir à l'improviste sur quelqu'un , surprendre ; 3) chercher en avance / prévenir / anticiper (?) , voir ܡܩܵܕܸܡ ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܕܵܡ ܟܵܘܸܬܪܵܐ, ܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܵܕܹܡ

See also : ܩܵܪܹܒ݂, ܡܲܕܪܹܟ݂, ܩܵܕܹܡ, ܩܲܪܒܸܢ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܕܵܢܹܐ, ܒܵܟܹܪ, ܒܟ݂ܵܪܵܐ

Source : Maclean