Eastern Syriac :ܩܵܢܘܿܢ ܕܚܝܼܠܲܬ
Western Syriac :ܩܳܢܽܘܢ ܕܚܺܝܠܰܬ
Root :ܩܢܘܢ
Eastern phonetic :' qa: nu:n d ' ḥi: lat
Category :noun
[Religion]
English :the name of a "canon" sung in the Liturgy on the greatest festivals ;
French :nom d'un "canon" chanté dans la liturgie des plus grandes fêtes religieuses ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܢܘܢ, ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ, ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ, ܩܵܢܘܿܪ, ܩܵܢܘܿܢ ܕܚܝܼܠܲܬ, ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ, ܩܲܢܘܸܢܵܢܹ̈ܐ, ܩܵܢܘܿܢܵܐܝܼܬ, ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ, ܩܵܢܘܿܪ, ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ, ܩܵܢܘܿܢܵܐ

Source : Maclean