Eastern Syriac :ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ
Western Syriac :ܐܺܝܕܶܗ ܦܬܽܘܚܬܳܐ
Root :ܦܬܚ
Eastern phonetic :' i: di ' ptu khta:
Category :noun
[Moral life → Quality]
English :generous , liberal , open-handed , free to give ; ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܐ ܐܵܗܘܼ ܐܝܼܕ݂ܹܗ ܥܪܝܼܬ݂ܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܐܝܼܠܵܗܿ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܗ ܦܬ݂ܝܼܚܬܵܐ : he is as stingy as his wife is open-handed / generous ;
French :généreux , libéral , prompt à donner et partager ; ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܐ ܐܵܗܘܼ ܐܝܼܕ݂ܹܗ ܥܪܝܼܬ݂ܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܐܝܼܠܵܗܿ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܗ ܦܬ݂ܝܼܚܬܵܐ : il est aussi avare / pingre que sa femme est généreuse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܬܚ, ܦܬܘܿܚܘܼܬܵܐ, ܦܬܵܚܵܐ, ܦܲܬܚܵܢܵܐ, ܦܬܵܚܬܵܐ, ܦܬܝܼܚܵܐ, ܦܬܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܦܬܘܿܚܵܐ, ܐܸܬ݂ܦܲܬܲܚ, ܦܵܬܸܚ, ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܥܪܝܼܬ݂ܵܐ

Variants : ܦܬܝܼܚ ܐܝܼܕܵܐ

See also : ܓܲܒ݂ܝܵܐ, ܓܲܪܦܵܐ, ܡܝܲܬܪܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܵܐ, ܫܦܝܼܥ ܐܝܼܕܵܐ, ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܫܵܓ݂ܘܿܡܵܐ, ܕܵܒ݂ܚܵܢܵܐ

Source : Oraham