Eastern Syriac :ܫܘܼܠܵܡܸܬ
Western Syriac :ܫܽܘܠܳܡܶܬ
Eastern phonetic :šu: ' la: mit
Category :noun
[Human being]
English :Canticle : 6, 13 : Shulamite
French :Cantique des cantiques : 7, 1 : Sulamithe
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܫܝܼܠܘܿܡܵܝܬܵܐ

See also : ܫܘܼܠܵܡܵܐ

Peshitta : ܫܝܼܠܘܿܡܵܝܬܵܐ

Peshitta : ܫܝܼܠܘܿܡܵܝܬܵܐ