Eastern Syriac :ܫܵܠܝܼܡ
Western Syriac :ܫܳܠܺܝܡ
Root :ܫܠܡ
Eastern phonetic :' ša: li:m
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) John : 3, 23 : Salim ; 2) Genesis : 14, 18 : Salem ;
French :1) Jean : 3, 23 : Salim ; 2) Genèse : 14, 18 : Salem ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܠܡ, ܫܲܠܡܵܐ, ܫܲܠܡܘܼܬܵܐ, ܫܠܝܼܡܵܐ

distinguish from ܫܲܥܠܝܼܡ

ne pas confondre avec ܫܲܥܠܝܼܡ