Eastern Syriac :ܫܵܪܸܪ
Western Syriac :ܫܳܪܶܪ
Root :ܫܪܪ
Eastern phonetic :' ša: rir
Category :verb
[Human → Body]
English :to be strong , to be firm ;
French :être fort , être ferme ;
Dialect :NENA

Cf. ܫܪܪ, ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܫܲܪܝܼܪܵܐ, ܫܪܵܪܵܐ, ܫܲܪܸܪ

See also : ܫܵܐܸܪ, ܐܸܫܪܵܠܵܐ

Source : Maclean