Eastern Syriac :ܫܹܫܵܟ
Western Syriac :ܫܶܫܳܟ
Eastern phonetic :' ši: ša:k
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Jeremiah : 25, 26 / 51, 41 : Sheshach ;
French :Jérémie : 25, 26 / 51, 41 : Schéschac ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܵܪܹܫܟ݂ܵܝܵܐ, ܐܵܪܹܫܟ݂ܵܝܬܵܐ

also ܫܹܫܲܟ ; Peshitta : ܐܵܪܹܫܟ݂ܵܝܵܐ

aussi ܫܹܫܲܟ ; Peshitta : ܐܵܪܹܫܟ݂ܵܝܵܐ