Eastern Syriac :ܡܦܵܫܲܪܬܵܐ
Western Syriac :ܡܦܳܫܰܪܬܳܐ
Root :ܦܫܪ
Eastern phonetic :pa: ' šar ta:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :1) digestion ; 2) fusion (?) / melting (?) ;
French :1) la digestion ; 2) la fusion (?) / l'action de faire fondre (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܫܪ, ܠܵܐܦܵܫܲܪܬܵܐ, ܡܸܬܦܲܫܪܵܢܵܐ, ܦܵܫܘܿܪܹܐ, ܦܵܫܘܿܪܵܐ, ܦܵܫܲܪܬܵܐ, ܦܫܵܪܬܵܐ, ܦܵܫܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܦܘܼܫܵܪܵܐ, ܦܫܵܪܵܐ, ܦܲܫܪܵܢܵܐ, ܦܵܫܸܪ, ܡܦܵܫܸܪ, ܦܘܼܫܵܪܵܐ, ܡܲܦܫܲܪܬܵܐ, ܡܘܼܦܫܸܪܵܐ

Source : Maclean