Eastern Syriac :ܩܵܕ݇ܡܵܝܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܳܕ݇ܡܳܝܬ݂ܳܐ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :qa: ' mé tha:
Category :adjective
[Numbers]
English :feminine singular of ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ : the first ; plural masculine and feminine : ܩܵܕ݇ܡ̈ܵܝܹܐ ; Classical Syriac ; plural feminine : ܩܵܕ݇ܡ̈ܵܝܵܬ݂ܵܐ ; Rhétoré ; adverb : ܒܩܵܕ݇ܡܵܝܬ݂ܵܐ : first , at first / in the first place / on the one hand ;
French :féminin singulier de ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ : la première ; pluriel masculin et féminin : ܩܵܕ݇ܡ̈ܵܝܹܐ ; syriaque classique ; pluriel féminin : ܩܵܕ݇ܡ̈ܵܝܵܬ݂ܵܐ ; Rhétoré ; adverbe : ܒܩܵܕ݇ܡܵܝܬ݂ܵܐ : premièrement , d'abord , en premier lieu ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܬܫܝܼܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܒܩܲܕܡܵܐ

See also : ܕܬܸܬܲܝ, ܕܬܸܠܵܬ݂, ܕܐܸܫܒ݂ܲܥ, ܕܐܸܫܸܬ

Rhétoré ; the ordinal adverbs ("first", "secondly" ...) , are made same as the ordinal numbers but in the feminine form

Rhétoré ; les adverbes ordinaux ("premièrement", deuxièmement" ...) , s'expriment commes les nombres ordinaux, mais au féminin