Eastern Syriac :ܡܩܲܠܩܘܿܠܹܐ
Western Syriac :ܡܩܰܠܩܽܘܠܶܐ
Root :ܩܠ
Eastern phonetic :mqal ' qu: li:
Category :verb
[Transport]
English :Rhétoré ; root ܩܠ : to make haste , to hurry ;
French :Rhétoré ; racine ܩܠ : se hâter , se dépêcher ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܡܲܩܠܹܐ

See also : ܪܗܵܒ݂ܵܐ, ܪܲܗܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܗܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܵܗܹܒ݂, ܪܗܵܒ݂ܬܵܐ, ܪܗܝܼܒ݂ܵܐ