Eastern Syriac :ܢܘܼܗܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܢܽܘܗܪܳܢܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :nu:h ' ra: na:
Category :adjective
English :1) composed of light , luminous ; 2) a spirit , see also ܪܘܼܚܵܢܵܐ ;
French :1) composé de lumière , lumineux ; 2) un esprit , voir aussi ܪܘܼܚܵܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܗܪ , ܢܘܼܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܪܵܐ, ܢܵܗܵܪܵܐ , ܢܲܗܪܵܢܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܵܐ , ܢܘܼܗܵܪܵܐ , ܡܲܢܗܪܵܢܵܐ, ܡܸܬܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܢܘܼܗܪܵܐ