Eastern Syriac :ܒܹܬܸܒ݂ܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܬܶܒ݂ܢܳܐ
Eastern phonetic :bi: ' tiu: na:
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :a barn , a grange ;
French :une grange , un grenier à paille ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܬܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܕܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܝܼ ܟܵܪܹܐ, ܒܝܼ ܝܲܠܕܹܐ, ܒܝܼ ܕܸܢܚܹܐ, ܒܹܝܬ, ܬܸܒ݂ܢܵܐ

Rhétoré

Rhétoré