Eastern Syriac :ܒܹܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܓܒ݂ܺܝܢܶ̈ܐ
Eastern phonetic :bi: ' gwi: né
Category :noun
[Human → Body]
English :the eyebrows ;
French :les sourcils ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܹܬܸܒ݂ܢܵܐ, ܒܹܬܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܕܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܝܼ ܟܵܪܹܐ, ܒܝܼ ܝܲܠܕܹܐ, ܒܝܼ ܕܸܢܚܹܐ, ܒܹܝܬ

Rhétoré

Rhétoré