Eastern Syriac :ܒܹܬܝܼܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܬܺܝܢܶ̈ܐ
Eastern phonetic :bi: ' ti: né
Category :noun
[Human → Body]
English :the bladder , the place of urine ;
French :la vessie , le lieu des urines ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܹܬܸܒ݂ܢܵܐ, ܒܹܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܕܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܝܼ ܟܵܪܹܐ, ܒܝܼ ܝܲܠܕܹܐ, ܒܝܼ ܕܸܢܚܹܐ, ܒܹܝܬ, ܬܝܵܢܵܐ, ܬܘܼܢܹ̈ܐ, ܡܬܵܢܬܵܐ, ܬܝܼܢܹ̈ܐ

See also : ܫܲܠܦܘܼܚܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré

Source : Other