Eastern Syriac :ܒܝܼ ܝܲܠܕܹܐ
Western Syriac :ܒܺܝ ܝܰܠܕܶܐ
Eastern phonetic :bi: ' ial dé
Category :noun
[Religion]
English :Christmas ;
French :Noël ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܹܬܸܒ݂ܢܵܐ, ܒܹܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܬܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܕܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܝܼ ܟܵܪܹܐ, ܒܝܼ ܕܸܢܚܹܐ, ܒܹܝܬ

Rhétoré

Rhétoré