Eastern Syriac :ܒܝܼ ܕܸܢܚܹܐ
Western Syriac :ܒܺܝ ܕܶܢܚܶܐ
Eastern phonetic :bi: ' din ḥé
Category :noun
[Religion]
English :Epiphany ;
French :l' Epiphanie ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܹܬܸܒ݂ܢܵܐ, ܒܹܓܒ݂ܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܬܝܼܢܹ̈ܐ, ܒܹܕܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܝܼ ܟܵܪܹܐ, ܒܝܼ ܝܲܠܕܹܐ, ܒܝܼ ܒܹܝܬ, ܕܸܢܚܵܐ

Rhétoré

Rhétoré