Eastern Syriac :ܢܸܗܪܵܐ ܢܸܗܪܵܐ
Western Syriac :ܢܶܗܪܳܐ ܢܶܗܪܳܐ
Eastern phonetic :' nih ra: ' nih ra:
Category :adverb
[Humanities → Geography → Rivers]
English :along the river ;
French :le long du fleuve ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܢܲܗܪܘܼܢܵܐ, ܣܘܼܣܲܝ ܢܲܗܵܪܐ, ܢܲܗܪܵܐ

Rhétoré

Rhétoré