Eastern Syriac :ܩܵܡܹܕ݂
Western Syriac :ܩܳܡܶܕ݂
Eastern phonetic :' qa: midh
Category :adverb
[Time]
English :Lishani : never ;
French :Lishani : ne jamais ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܠ ܟܠܹܗ, ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܵܟܹܪ, ܒܟ݂ܵܪܵܐ, ܗܲܪܵܐ, ̮ܟܘܼܓܲܗܵܐ, ܗܲܪܓܹܙ