Eastern Syriac :ܗܲܪܵܐ
Western Syriac :ܗܰܪܳܐ
Eastern phonetic :' ha: ra:
Category :adverb
[Time]
English :Lishani : never ;
French :Lishani : ne jamais ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܠ ܟܠܹܗ, ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ, ܩܵܡܹܕ݂, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܵܟܹܪ, ܟܘܼܓܲܗܵܐ, ܗܲܪܓܹܙ, ܗܸܠ ܐܲܒܲܕ