Eastern Syriac :ܡܟܹܠܹܗ ܓܹܒܵܐ
Western Syriac :ܡܟܶܠܶܗ ܓܶܒܳܐ
Eastern phonetic :m ' ki: li:h ' gi: ba:
Category :adverb
English :from all sides , from all around ;
French :de tous côtés , de toutes parts , de tous les côtés ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡ, ܓܹܒܵܐ, ܓܹܢ݇ܒܵܐ, ܓܲܒܵܐ, ܡܓ̰ܹܒ, ܐܸܟ݂ܵܐ ܓ̰ܹܒ, ܐܵܗܵܐ ܓܹܒܵ ܕ, ܡܸܢ ܓܹܒܵܐ ܕ, ܓܲܒܵܐ, ܠܗܵܘ ܓܹܒܵܐ, ܡܗܵܘ ܓܹܒܵܐ, ܟܠ

Rhétoré

Rhétoré