Eastern Syriac :ܬܵܠܘܿܟ݂
Western Syriac :ܬܳܠܽܘܟ݂
Eastern phonetic :' ta: luḥ
[Humanities → Language]
English :for thee masculine / for you , to / towards you , regarding you / in your regard ; 6) Rhétoré ; passive preterit, see also ܦܩܝܼܕܸܢܹܗ ; ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܐܸܠܘܿܟ݂ : he took it for thee / you (masculine) ; ܫܩܝܼܠܵܐ ܠܲܢ ܬܵܠܘܿܟ : we took it for you ; ܫܩܝܼܠܝܼ ܠܘܿܟ݂ ܠܵܠܲܢ : thou / you took them for us ; ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ : he said it to thee / he told it to you , he told you ; ܦܩܝܼܕ݂ܗ ܠܹܗ ܠܘܿܟ݂ / ܦܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܘܿܟ݂ / ܦܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ :he commanded them to you , he ordered them to you , he required them from you ;
French :pour toi masculin , à toi / envers toi / vis-à-vis de toi , à ton égard ; Rhétoré ; prétérit passif, voir aussi ܦܩܝܼܕܸܢܹܗ ; ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ / ܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܐܸܠܘܿܟ݂ : il le prit pour toi ; ܫܩܝܼܠܵܐ ܠܲܢ ܬܵܠܘܿܟ : nous la prîmes pour toi ; ܫܩܝܼܠܝܼ ܠܘܿܟ݂ ܠܵܠܲܢ : tu les a pris pour nous ; ܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ : il te l'a dit ; ܦܩܝܼܕ݂ܗ ܠܹܗ ܠܘܿܟ݂ / ܦܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ ܐܸܠܘܿܟ݂ / ܦܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ ܬܵܠܘܿܟ݂ : il te les commanda , il te les a commandé / ordonné / demandé ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܬܵܠܝܼ, ܬܵܠܵܟ݂, ܬܵܠܹܗ, ܬܵܠܵܗܿ, ܬܵܠܲܢ, ܬܵܠܵܘܟ݂ܘܼ, ܬܵܠܲܝ, ܬܵܐ

See also : ܫܵܩܸܠ

Rhétoré : § 501 indirect object rendered by a pronoun

Rhétoré : § 501 complément indirect exprimé par un pronom