Eastern Syriac :ܠܵܐ ܝܵܠܘܿܦܘܼܬܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܝܳܠܽܘܦܽܘܬܐ
Root :ܝܠܦ
Eastern phonetic :la: ia: lu ' pu: ta:
Category :noun
[Education]
English :indocilité ;
French :l'indocilité ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܠܦ, ܝܘܼܠܐ݇ܦܵܢ, ܝܵܠܘܼܦܵܐ, ܐܲܠܝܼܦܵܐ, ܝܠܵܦܬܵܐ, ܝܘܼܠܐ݇ܦܵܢ, ܐܸܠܦܲܢ, ܝܠܦ, ܝܠܵܦܵܐ, ܡܵܠܘܿܦܸܐ, ܡܲܠܸܦ, ܡܲܠܦܵܢܵܐ, ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ, ܝܵܠܘܼܦܘܼܬܵܐ