Eastern Syriac :ܡܚܵܝܬܵܐ ܒܸܪܩܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܡܚܳܝܬܳܐ ܒܶܪܩܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :' mḥé ta: bir ' qé ta:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :an electric shock ;
French :un choc électrique , une décharge électrique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܚܵܝܵܐ, ܒܸܪܩܵܐ