Eastern Syriac :ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܠܶܫܳܢܳܝܳܐ
Root :ܠܫܢ
Eastern phonetic :li ša: ' na: ia:
Category :adjective
[Human → Speech]
English :1) lingual , relating to the tongue ; 2) linguistic , relating to speech or language ; ܣܲܓܝܼ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ : multi-lingual ; ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܲܓܝܼ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ : a polyglot , a multilingual person ;
French :1) lingual / ayant trait à la langue organe ; 2) linguistique / ayant trait au discours / langage ; ܣܲܓܝܼ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ : multilingue ; ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܲܓܝܼ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ : un polyglote , une personne multilingue ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܫܢ, ܠܸܫܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܪܥܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܵ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ, ܠܸܫܵܢ ܬܵܘܪܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܬܵܐ, ܡܸܬܠܲܫܢܵܢܘܼܬܐ, ܫܘܼܪܥܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܫܝܼܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܐ