Eastern Syriac :ܗܲܓܵܓܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ
Root :ܗܓ
Eastern phonetic :hag ga 'gu: ta
Category :noun
[Moral life → Intelligence]
English :imagination ;
French :l'imagination ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܗܓ, ܗܲܓܵܓ݂ܵܐ, ܗܸܓܓ݂ܵܐ, ܗܹܓܓܵܐ, ܗܓܵܓܵܐ, ܗܲܓܵܓܘܼܬܵܐ, ܗܲܓܵܓ݂ܵܝܵܐ, ܗܲܓܵܓܵܝܬܵܐ, ܗܲܓܵܓܵܐ

See also : ܨܘܼܠܵܡܵܐ, ܘܲܗܡ, ܡܲܟ݂ܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܒܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܦܲܢܛܲܣܝܼܵܐ

Source : Oraham