Eastern Syriac :ܕܲܝܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܕܰܝܳܢܳܐ ܓܳܘܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :da ' ia: na: ga: wa: ' na: ia:
Category :noun
[Legal]
English : the Attorney General ;
French :le procureur général ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܪܝܼܫ ܢܵܡܘܿܣܵܐ

Source : Maclean