Eastern Syriac :ܡܲܬܝܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܡܰܬܝܽܘܪܶܐ
Eastern phonetic :mat ' riu: ri:
Category :verb
[Country → Agriculture]
English :to plough , to plow ;
French :labourer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܬܝܸܪ, ܡܲܛܪܘܼܝܹܐ

See also : ܓܵܪܘܼܦܬܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ, ܕܵܒܹܪ, ܕܒ݂ܵܪܵܐ, ܐܵܟܹܪ, ܐܟܵܪܵܐ, ܟܵܪܹܒ݂, ܟܪܵܒ݂ܵܐ, ܚܵܪܹܬ, ܚܬܵܪܵܐ, ܚܵܛܹܛ, ܚܛܵܛܵܐ, ܦܵܠܹܚ, ܦܠܵܚܵܐ

Source : Bailis Shamun