Eastern Syriac :ܡܫܲܘܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܫܰܘܝܳܢܳܐ
Root :ܫܘܐ
Eastern phonetic :mšo ' ia: na:
Category :noun
English :one who invites to come / a host (?) , an importer (?) ; ܡܫܲܘܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܦܵܬܚܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ : one who invites / ushers or opens the way , a pioneer / a pathfinder ;
French :quelqu'un qui invite à venir / un hôte (?) , un importateur (?) ; ܡܫܲܘܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܦܵܬܚܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ : celui qui invite à prendre ou bien ouvre le chemin / la voie , celui qui montre la voie / un pionnier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܘܐ, ܡܲܝܬ݂ܘܼܝܹܐ, ܡܲܫܘܼܝܹܐ, ܡܫܵܘܝܵܢܵܐ

See also : ܒܲܟܵܪܵܐ, ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܐ, ܡܦܲܚܡܵܢܵܐ, ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ, ܡܲܟܸܫܵܢܵܐ, ܛܘܼܒ݂ܥܵܐ

distinguish from ܡܫܵܘܝܵܢܵܐ : an offset ...

ne pas confondre avec ܡܫܵܘܝܵܢܵܐ : un décalage, un écart ...

Source : Bailis Shamun