Eastern Syriac :ܡܠܲܚܡܘܼܬ ܩܝܼܢܵܬܹܐ
Western Syriac :ܡܠܰܚܡܽܘܬ ܩܺܝܢܳܬܶܐ
Root :ܠܚܡ
Eastern phonetic :mlaḥ mu:t ' qi:n té
Category :noun
[Humanities → Language]
English :see also ܢܘܼܓܵܕܵܐ ; poem ... : rhythm ;
French :voir aussi ܢܘܼܓܵܕܵܐ ; poème ... : le rythme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܚ, ܡܠܲܚܡܘܼܬܵܐ, ܩܝܼܢܬܵܐ

See also : ܫܲܠܡܘܼܬ ܩܵܠܹ̈ܐ, ܢܘܼܓܵܕܵܐ

Source : Bailis Shamun