Eastern Syriac :ܗܲܝܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܗܰܝܽܘܪܶܐ
Root :ܗܝܪ
Eastern phonetic :ha ' iu: ri:
Category :verb
[Human being]
English :to help , to aid , to assist , to facilitate ;
French :aider , venir à l'aide , venir à la rescousse , faciliter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܝܪ, ܗܲܝܸܪܵܐ, ܗܲܝܸܪ, ܗܲܝܲܪܬܵܐ, ܡܗܲܝܹܪ

See also : ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ, ܥܵܕܹܪ, ܥܵܕܹܪ, ܝܼܫܹܦ, ܐܝܼܵܠܵܐ, ܣܵܡܹܟ݂, ܣܡܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܛܐܸܒ݂, ܡܲܛܐܘܼܒܹܐ, ܣܵܢܹܕ, ܣܢܵܕܵܐ, ܣܲܝܸܥ, ܣܲܝܘܼܥܹܐ, ܡܲܩܸܡ, ܡܲܩܘܼܡܹܐ

Source : Oraham