Eastern Syriac :ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܚܶܟ݂ܡܬ݇ ܛܳܥܝܳܢܳܐ
Root :ܚܟܡ
Eastern phonetic :ḥiḥm ṭa: ' ia: na:
Category :noun
[Humanities]
English : a philosopher ; feminine : ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܬܵܐ ;
French :un philosophe ; féminin : ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܬܵܐ : une philosophe ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܟܡ, ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܲܥܝܘܼܬܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܬܵܐ

Variants : ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܬܵܐ