Eastern Syriac :ܒܟܵܡܝܼܠܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܟܳܡܺܝܠܽܘܬܳܐ
Root :ܟܡܠ
Eastern phonetic :bka: mi: ' lu: ta:
Category :adverb
[Measures]
English :perfectly , to perfection ;
French :parfaitement , à la perfection ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܡܠ, ܟܵܡܝܼܠ, ܡܟܵܡܸܠ, ܟܵܐܡܝܼܠ, ܟܵܡܸܠ, ܡܟܵܡܸܠ, ܟܲܡܵܠ, ܟܡܝܼܠܵܐܝܼܬ

See also : ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬ, ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ, ܒܬܘܼܡܵܡܵܐ, ܡܫܲܠܡܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun