Eastern Syriac :ܦܪܝܼܕܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܦܪܺܝܕܳܐܺܝܬ
Root :ܦܪܕ
Eastern phonetic :pri: ' da: i:t
Category :adverb
[Numbers]
English :solely ;
French :soi-même / tout seul , uniquement (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܕ, ܦܲܪܕܵܐ, ܦܪܕ, ܦܵܪܹܕ, ܦܪܵܕܵܐ, ܦܵܪܸܕ݂, ܡܦܲܪܕܵܐ, ܡܸܬܦܲܪܕܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܦܵܪܸܕ, ܦܪܸܕܬܵܐ, ܦܸܪܕܵܐ, ܦܸܪܕܵܢܵܝܵܐ

See also : ܝܲܚܝܼܕܵܐܝܼܬ, ܚܘܼܕܵܐܝܼܬ, ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ, ܒܲܠܚܘܿܪܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun