Eastern Syriac :ܐܸܫܛܵܪ ܝܼܙܲܦܬܵܐ
Western Syriac :ܐܶܫܛܳܪ ܺܝܙܰܦܬܳܐ
Root :ܝܙܦ
Eastern phonetic :' iš ṭa:r i: ' zap ta:
Category :noun
[Trade]
English :a promissory note ;
French :un billet à ordre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܙܦ, ܫܛܵܪ ܕܚܵܘܒܵܐ

See also : ܐܲܒܙܵܪܵܐ, ܚܵܘܒܵܐ

Source : Bailis Shamun