Eastern Syriac :ܡܩܲܫܝܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܩܰܫܝܳܐܺܝܬ
Root :ܩܫܐ
Eastern phonetic :mqa ' šia: i:t
Category :adverb
[Humanities → Language]
English :pronouned with ܩܘܫܵܝܵܐ ;
French :prononcé avec ܩܘܫܵܝܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܫܐ, ܩܫܵܝܵܐ, ܩܫܵܐ, ܩܵܫܵܐ, ܩܸܫܝܘܼܬܵܐ, ܩܸܫܝܵܐܝܼܬ, ܩܲܫܝܼܫܵܐ, ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܫܝܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Sokoloff